Οικονομικά Στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018


Αρχείο Ισολογισμού 2018

Ημερομηνία: 10 Σεπτεμβρίου 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017


Αρχείο Ισολογισμού 2017

Ημερομηνία: 03 Σεπτεμβρίου 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016


Αρχείο Ισολογισμού 2016

Ημερομηνία: 08 Σεπτεμβρίου 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)


Αρχείο Ισολογισμού 2015

Ημερομηνία: 14 Ιουλίου 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014)


Αρχείο Ισολογισμού 2014

Ημερομηνία: 05 Ιουνίου 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)


Αρχείο Ισολογισμού 2013

Ημερομηνία: 05 Ιουνίου 2014

1